Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van Autoriteit VvE Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Autoriteit VvE, een in Nederland onder nummer 64321762 geregistreerde bedrijf bij de Kamer van Koophandel in 2571 GA Den Haag, Nederland, aan de Veluweplein 20.

Autoriteit VvE, te dezen tevens handelend namens (enkele van) aan haar gelieerde ondernemingen in Nederland (Autoriteit VvE en de gelieerde ondernemingen hierna gezamenlijk en afzonderlijk te noemen: Autoriteit VvE), onderhoudt deze internetsite als een dienst voor haar klanten en de internetgemeenschap.

De door Autoriteit VvE op onze internetsite (beginnend op www.autoriteitvve.nl) geplaatste inhoud (beeldmateriaal en tekst) is auteursrechtelijk beschermd. U mag de inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commerciele doeleinden gebruiken dan wel downloaden. Het is niet toegestaan de inhoud anderszins over te nemen of aan te passen. Om links naar onze website of delen daarvan te maken, is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Autoriteit VvE, via de afdeling Externe Zaken (Veluweplein 20, 2571 GA Den Haag, Nederland)

Autoriteit VvE probeert zoveel mogelijk correcte en actuele informatie op de site te plaatsen, maar staat niet in voor de correctheid of volledigheid ervan. Autoriteit VvE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het bezoeken of niet kunnen bezoeken van www.autoriteitvve.nl of uw gebruik van informatie op onze site (beginnend bij www.autoriteitvve.nl).

Door op www.autoriteitvve.nl op bepaalde links te klikken, komt u op andere websites terecht waarvoor Autoriteit VvE geen verantwoordelijkheid aanvaardt. Mededelingen en materialen die u naar www.autoriteitvve.nl of per email naar info@autoriteitvve.nl en/of autoriteitvve@gmail.com verstuurt, worden niet als vertrouwelijk beschouwd en www.autoriteitvve.nl verbindt er zich niet toe deze niet voor welk doeleinde dan ook te zullen gebruiken of verveelvoudigen.

Het staat www.autoriteitvve.nl vrij zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn ideeën, concepten, kennis of technieken uit deze informatie voor welk doel dan ook te gebruiken, waaronder het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten. Alle informatie die u naar www.autoriteitvve.nl verstuurt, dient waarheidsgetrouw en rechtmatig te zijn en geen inbreuk te maken op de rechten van anderen.

De op www.autoriteitvve.nl genoemde producten en merknamen zijn verkrijgbaar en beschermd in Nederland. Het is mogelijk dat deze producten en merk- of dienstennamen niet verkrijgbaar of beschermd zijn in uw land. Autoriteit VvE behoudt zich te allen tijde het recht voor op www.autoriteitvve.nl genoemde producten te laten vervallen en deze juridische verklaring te wijzigen.

TOP