VvE Incasso

Om achterstallige servicekosten te incasseren wordt onderstaande handleiding 'VvE incasso' gebruikt. Als alle onderstaande stappen doorlopen zijn en geen betaling volgde, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Autoriteit VvE heeft in het incassobesluit besloten dat de VvE naar de rechter kan om openstaande vorderingen na dit traject te kunnen innen. Dat wil zeggen dat de vergadering van eigenaars machtiging verleent aan het bestuur om het incassobureau toestemming te geven de vordering bij de rechter te innen. Als een dergelijk mandaat niet is verleend, bestaat de kans dat de rechter de VvE niet-ontvankelijk verklaart. Autorteit VvE laat dit besluit jaarlijks in de vergadering mee nemen, zodat dit niet op een later moment hoeft te gebeuren.

- “Ik ben het niet eens met het beleid van de VvE.”
Dit argument doet niet ter zake en als iemand het ergens niet mee eens is, ontslaat dat deze persoon niet van zijn / haar betalingsverplichting jegens de VvE. Het betreffende VvE-lid kan de punten waarover hij / zij iets te klagen heeft in de vergadering kenbaar maken.

- “Mijn bijdrage is te hoog.”
De hoogte van de bijdrage wordt door de vergadering van eigenaars vast gesteld. Als deze persoon de bijdrage te hoog vindt kan hij / zij stemrecht uitoefenen in de vergadering door tegen het besluit om de begroting goed te keuren te stemmen.

- “Er wordt geen onderhoud verricht.”
De bijdrage is niet alleen voor het verrichten van onderhoud, maar ook voor bijvoorbeeld het betalen van de verzekeringen en de elektriciteit. Het grootste deel is meestal een reservering voor groot onderhoud; een spaarpot voor in de toekomst te verwachten werkzaamheden. Indien de debiteur (degene met de achterstand) van mening is dat er onderhoud verricht moet worden, kan hij / zij dit aandragen in de vergadering van eigenaars.

TOP